Reader Comments

digital marketing

"digital marketing" (2019-01-03)

 |  Post Reply

اعتماد به نفس پدیده ای اکتسابی است، نه ذاتی. پس می توانیم با استفاده از روش های علمی و با روحیه امیدواری برای تغییر شخصیت خود اقدام نمائیم. در این مقاله با شما همراه هستیم تا با راهکارهای عملی افزایش اعتماد به نفس آشنا شویم.

اعتماد به نفس چیست ؟

اعتماد به نفس همان طور که از اسمش پیداست به معنی اعتمادی است که ما نسبت به خودمان داریم. باور و ایمان داشتن به این امر که توانایی هایی در وجود ما نهفته است و به بیانی ساده تر به معنی ارزش و احترام قایل شدن برای خودمان.

افزايش اعتماد به نفس روانشناسي ثروت آموزش بازاريابي آموزش بازاريابي اينترنتي کسب درآمد از اینترنت

Add comment